Завршна сметка 2016

Годишна сметка за 2016 (0544)

Годишна сметка за 2016 (0545)

Годишна сметка 2016 (0546)

 

 Завршна сметка 2017

Годишна сметка  903

Годишна сметка 787

Годишна сметка 903 - 1

 

 Завршна сметка 2018

- Биланс на состојба

Image0049.JPG Image0050.JPG Image0051.JPG Image0052.JPG Image0053.JPG Image0054.JPG  

- Посебни податоци

Image0055.JPG Image0056.JPG Image0057.JPG Image0058.JPG Image0059.JPG Image0060.JPG

- Приходи и расходи

Image0061.JPG Image0062.JPG Image0063.JPG Image0064.JPG

- Структура на приходи по дејности (СПД Рекапитулар)

Image0065.JPG Image0066.JPG Image0067.JPG Image0068.JPG Image0069.JPG Image0070.JPG Image0071.JPG

- Даночен биланс

Image0079.JPG Image0080.JPG Image0081.JPG Image0082.JPG Image0083.JPG

- Структура на приходи по дејности (СПД Рекапитулар)

Image0084.JPG Image0085.JPG Image0086.JPG Image0087.JPG Image0088.JPG Image0089.JPG Image0090.JPG Image0091.JPG Image0092.JPG Image0093.JPG Image0094.JPG Image0095.JPG Image0096.JPG Image0097.JPG Image0098.JPG Image0099.JPG Image0100.JPG Image0101.JPG

- Документи - Достава на годишни сметки

Image0072.JPG Image0073.JPG Image0074.JPG Image0075.JPG Image0076.JPG Image0077.JPG Image0078.JPG

 

 Завршна сметка 2019

 

- Завршни сметки -  785,783,903

d1.jpg d10.jpg d11.jpg d12.jpg d13.jpg d14.jpg d15.jpg d16.jpg d17.jpg d18.jpg d19.jpg d2.jpg d20.jpg d21.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg  

- Даночен биланс

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

 Завршна сметка 2020

787

Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба 3

Биланс на состојба 4

Биланс на состојба 5

Биланс на состојба 6

Посебни податоци 1

Посебни податоци 3

Посебни податоци 4

Посебни податоци 5

Посебни податоци 6

Приходи расходи 1

Приходи расходи 2

Приходи расходи 4

Пропратно писмо Централен регистар

Пропратно писмо државен завод за ревизија

Пропратно писмо општина

Структура на приходи 1

Структура на приходи 2


 

     

785

Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба 4

Биланс на состојба 5

Биланс на состојба 6

Приходи расходи 1

Приходи расходи 2

Приходи расходи 4

Пропратно писмо државен завод

Пропратно писмо општина

Пропратно писмо централен регистар

Структура на приходи 1

Структура на приходи 2

 

 

 

       

903

Биланс на состојба 1

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба 3

Биланс на состојба 4

Биланс на состојба 5

Биланс на состојба 6

Даночен биланс 1

Даночен биланс 2

Посебни податоци 1

Посебни податоци 2

Посебни податоци 3

Посебни податоци 4

Посебни податоци 5

Посебни податоци 6

Приходи - расходи 1

Приходи - расходи 2

Приходи - расходи 3

Приходи - расходи 4

Пропратно писмо државен завод

Пропратно писмо централен регистар

Пропратно писмо општина

Структура на приходи 1

Структура на приходи 2

 

 Завршна сметка 2021

903

787

785-13

785-28